Regulamin sprzedaży internetowej prowadzonej przez MAKIA Anna Żurowska

§1 Postanowienia wstępne

1. Sprzedaż prowadzona jest przez Annę Żurowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Makia Anna Żurowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP: 6321536115).
2. Prowadzona jest sprzedaż przez Internet w zakresie rękodzieła (przedmioty użytkowe oraz dekoracyjne) wykonanego w różnych technikach, kompozycji florystycznych oraz w zakresie sprzedaży biletów wstępu na szkolenia, warsztaty i kursy stacjonarne jak również kursów online, kart pracy do druku, dostępów do nagrań webinaru, a także innych produktów związanych z działalnością Makia Anna Żurowska
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zobowiązaniem ze strony Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.


§2 Definicje

1. Sprzedawca/Usługodawca – Anna Żurowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Makia Żurowska Anna, pod adresem ul. Traugutta 34, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321536115, REGON 243605261
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów przez internet w Makia Anna Żurowska
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę zakupu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z zakupów/usług Sprzedawcy/Usługodawcy przez internet.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej prowadzonej przez Makia Żurowska Anna.
7. Produkt – produkt fizyczny lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. Produkt cyfrowy – usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przeznaczone do sprzedaży – w szczególności szkolenia, kursy, warsztaty, karty pracy do druku, wzory i schematy, usługi indywidualne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
10. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu/Usługi ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy
13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§3 Wymagania techniczne

1. W celu złożenia zamówienia potrzebne są:
a) urządzenie z dostępem do Internetu,
b) aktualna wersja przeglądarki Internetowej,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).


§4 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień.


1. Zamówienie można złożyć:

a) w komentarzu na FB Lub Instagramie,

b) w wiadomości przez Messenger,

c) kupić przez link (jeśli jest podany w poście),

d) przez e-mail: kontakt@miakiaart.pl

2. Ceny produktów są podane w polskich złotych.

3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe). Koszt dostawy nie dotyczy produktów cyfrowych.

4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zamawiający otrzyma na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.

6. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

7. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub w terminie otrzymanym w wiadomości potwierdzającej zamówienie – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

8. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia płatności na konto.

9. Czas realizacji w przypadku produktów cyfrowych wynosi 1 dzień roboczy (nie dotyczy przedsprzedaży) od momentu zaksięgowania płatności na koncie, chyba, że przy produkcie podano inaczej.

10. Czas wysyłki w przypadku produktów materialnych wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

11. Jeżeli dany produkt jest wykonywany na zamówienie Klienta termin realizacji wynosi od 7 do 21 dni i ustalany jest indywidualnie.

12. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

13. Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

14. Przesyłki wysyłane są przez Pocztę Polską, firmę kurierską.

15. Realizacja zamówienia obejmującego kurs/warsztatu on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu.

16. Realizacja zamówienia obejmującego produkt cyfrowy (np. wzory, instrukcje, karty pracy w formacie PDF) następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia wiadomości Zamówionego pliku.

17. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych lub z zamówionymi plikami.

18. Na odstąpienie od Umowy (zwrot towaru) klientowi przysługuje14 dni od dnia otrzymania produktu, bez konieczności podania przyczyny.

19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana według specyfikacji zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

20. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Produktu będącego treścią cyfrową (np. plikiem w formacie pdf) przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie treści cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania treści cyfrowej.

21. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

22. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, nazwę zamawianego produktu. Przy odsyłaniu zwracanego produktu oświadczenie należy dołączyć do paczki oraz odesłać w bezpieczny sposób nieuszkodzony towar na adres zwrotów i reklamacji: ul. Traugutta 34, 43-600 Jaworzno. Po otrzymaniu towaru, potwierdzę otrzymanie przesyłki i dokonam zwrotu pieniędzy za zakup w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

23. Odstępując od umowy klient odsyła Sprzedawcy towar na własny koszt.

§5 Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres zwrotów Sprzedawcy.

4. W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 6 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§6 Kontakt ze sprzedającym

1. Adres Sprzedawcy: MAKIA Anna Żurowska, ul.Traugutta 34, 43-600 Jaworzno

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@makiaart.pl

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BNP PARIBAS 46 1600 1462 1891 6521 7000 0001

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i adresów email podanych w niniejszym paragrafie.

5. Adres do zwrotów i reklamacji: ul.Traugutta 34, 43-600 Jaworzno

§6 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klienta jest sprzedawca.

2. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.

2. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie www.makiaart.pl.